تخصص ها

در این قسمت می توانید تخصص ها را مشاهده نماییدعلوم انسانی


علوم انسانی

علوم انسانی یا انسانیات بر اساس تعریف آن بر اساس موضوع به دسته‌ای از علوم اطلاق می‌شود که به مسایلی چون جامعه، فرهنگ، زبان، رفتار و کنش انسان، و روان و اندیشه افراد توجه دارد جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، زبان‌شناسی، مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی و تاریخ چند نمونه از رشته‌های علوم انسانی‌اند. همچنین «هر علمی که درباره جان و جنبه حیات روحانی یا روانی انسان و فرآوده¬هایی فکری و معنوی او بحث کند علم انسانی است. پس شامل بحث از ذهن و دماغ (ادراک از زاویه عصب‌شناسی مثلاً) و روان (مانند علم النفس و مباحث روان تنی) احساسات گوناگون (هنرآفرینی و حس زیباشناختی، ادبیات و فرهنگ و…) و پدیده‌های اجتماعی و احوال آن و تدابیر فردی و خانواده و اجتماع و … می‌شود.
علوم انسانی درحال‌حاضر دارای دو پارادایم اصلی است: یکی پارادایم «علوم انسانی مدرن» و دوم پارادایم «علوم انسانی جدید» که با نام پست مدرن هم خوانده می‌شود. در «علوم انسانی جدید» با روش‌های عموماً تحلیلی، انتقادی و تفکری ـ تعمقی امور انسانی را مطالعه می‌کنند. این روش‌ها معمولاً در تقابل با روش‌های تجربی در علوم تجربی و علوم انسانی مدرن قرار می‌گیرند. در علوم انسانی جدید، روش بررسی موضوعات و پژوهش پیرامون آن‌ها بیشتر با روش مشاهده غیرمستقیم است.
درعین‌حال، بسیاری از شاخه‌های علوم انسانی چون مدیریت، اقتصاد، حسابداری، جغرافیا و روان‌شناسی برای تجزیه و تحلیل از برخی علوم غیرانسانی همچون ریاضیات کاربردی (در مدیریت)، آمارِکاربردی و تحلیل رگرسیون (اقتصاد و روانشناسی)، GIS و سیستم‌های راداری و سنجش از دور (در جغرافیا) و سایر روش‌های تجربی استفاده می‌کنند.