تخصص ها

در این قسمت می توانید تخصص ها را مشاهده نماییدروانشناسی


روانشناسی

روانشناسی مطالعه علمی ذهن و رفتار است. درواقع روانشناسی یک ساختار چند وجهی است و شامل بسیاری از زیر رشته های تحصیلی حوزه هایی مانند توسعه انسانی، ورزش، بهداشت، بالینی، رفتار اجتماعی و فرایندهای شناختی میباشد. روانشناسی واقعا یک علم بسیار جدید است با بیشترین پیشرفت ها که در طول 150 سال گذشته اتفاق افتاده اند . هرچندکه، ریشه آن به یونان باستان 400 - 500 سال قبل از میلاد برمی گردد . آن زمان تاکید بر رویکرد فلسفی بود با متفکران بزرگی مانند سقراط و افلاطون که تحت تاثیر سقراط بود، و ارسطو که به نوبه خود تحت تاثیر افلاطون قرار داشت.
فیلسوفان به بحث بر بسیاری از موضوعات عادت داشتند که در حال حاضر توسط روانشناسی مدرن مورد مطالعه قرار میگیرند مانند حافظه، اراده آزاد، جاذبه و غیره
در ایام اولیه علم روانشناسی دو دیدگاه نظری غالب وجود داشت . یک روانشناس آمریکایی به نام ویلیام جیمز (1842-1910) رویکردی که به عنوان کارکردگرایی شناخته شد را توسعه داد . او استدلال کرد که ذهن همواره در حال تغییر است و جستجو برای بلوک های ساختمانی تجربه بی معنی است
در عوض، تمرکز باید بر روی این باشد که چگونه و چرا یک ارگانیسم کاری را انجام میدهد . پیشنهاد شده است که روانشناسان باید علت اساسی رفتار و فرآیندهای ذهنی آن را جستجو کنند . این تاکید بر علل و عواقب رفتار روانشناسی معاصر را تحت تاثیر قرار داده است
دیدگاه دوم ساختارگرایی نامی است که به رویکرد پیشگامانه ویلهلم وونت داده شده بود. این نام از ادوارد تیچنر، روانشناس آمریکایی که بوسیله وونت آموزش دیده بود سرچشمه گرفته است. ساختارگرایی بر درون گرایی آموزش دیده تکیه دارد ، یک روش تحقیق که به موجب آن افراد وابسته میشوند به اینکه در حال انجام یک وظیفه خاص چه چیزی در ذهنشان میاید . با این حال، ثابت می شود این روش به این دلیل که تنوع فردی بسیار زیاد در تجارب و گزارش های افراد مورد پژوهش وجود دارد غیر قابل اعتماد و نامعتبر است