تخصص ها

در این قسمت می توانید تخصص ها را مشاهده نماییدحقوق خصوصی


حقوق خصوصی از قدیمی ترین رشته های حوزه حقوق است. بسیاری از گرایش های جدید مجموعه حقوق، از این رشته منشعب شده است. حقوق خصوصی بخشی از حقوق داخلی است که به روابط اشخاص جامعه با یکدیگر و تنظیم آنها می پردازد. در این رشته بیشتر مباحث مربوط به حقوق مدنی و حقوق تجارت تدریس می شود. در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، معرفی سایر گرایشهای ارشد و دکتری حقوق(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار رشته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ارایه می شود.

حقوق مدنی 1 و 2

متون فقه

اصول فقه

قواعد فقه

حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین)

حقوق تجارت

متون حقوقی به زبان خارجی

داوری بین المللی

سمینار

پایان نامه