تخصص ها

در این قسمت می توانید تخصص ها را مشاهده نماییدجغرافیا و برنامه ریزی شهری


آجغرافيا در مقطع كارشناسي در چهار شاخه اصلي جغرافياي طبيعي، جغرافياي انساني،‌كارتوگرافي و جغرافيا سياسي- نظامي ارائه مي‌شود و هر يك از گرايشهاي جغرافياي طبيعي و انساني داراي گرايشهاي متعددي هستند. البته تفاوت هر گرايش با گرايش ديگر تنها در 8 واحد تخصصي است و به همين دليل بسياري از دانشگاه‌ها در دفترچه راهنماي آزمون سراسري، گرايشهاي موجود در دانشگاه خود را ذكر نكرده و تنها به شاخه‌هاي اصلي جغرافيا كه در آن دانشگاه تدريس مي‌شود، اشاره نموده‌اند.