تشخیص پایان نامه کپی

راهنمایی در مورد نحوه تشخیص پایان نامه کپی
تشخیص پایان نامه کپی

پایان ­نامه ­های کپی شده از منابع اینترنتی تبدیل به مشکلی بزرگ برای دانشگاه­ها شده است. به همین خاطر تعداد زیادی از دانشگاه های دنیا می کوشند تا با استفاده از بانک های اطلاعاتی جامع پایان نامه، از کپی کردن پایان نامه ها توسط دانشجویان جلوگیری کنند.ا
یکی از منابع اصلی برای کپی کردن پایان نامه، اینترنت است. برای مقابله با کپی-پیستکردن پایان نامه ها دانشگاه ها از نرم افزار های شناسایی تقلب استفاده می کنند. به عنوان مثال در دانشگاه آرید در پاکستان نرم افزاری طراحی شده است که پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد را بر اساس "شباهت-سرقت علمی" کنترل می کند. طرز کار این نرم افزار به این صورت است که متن پایان نامه ها را با پایگاه داده های خود که شامل تمام پایان نامه های سابق است از نظر مشابهت بررسی کرده و تنها پایان نامه هایی را تایید می کند که کمتر از %10 (به غیر از بخش ادبیات تحقیق) مشابهت داشته باشد. از این نوع نرم افزار های ضد تقلب در بسیاری دیگر از کشور ها مانند ایتالیا، ژاپن، چین و فرانسه استفاده می شود.

تشخیص پایان نامه کپی